Welkom op de website van INPER. INPER is een samenvoeging van twee woorden; “INnovatie” en “PERformance”. Die combinatie intrigeert en drijft ons om met en voor onze klanten nieuwe kansen en perspectieven te ontwikkelen en realiseren.

INPER is een moderne netwerkorganisatie waarin wij samen werken met ervaren professionals, business partners en specialisten. Daarnaast hebben wij een uniek concept ontwikkeld (zie onze “INPER talent projects” propositie) waarin wij jonge talentvolle schoolverlaters onder begeleiding inzetten op uw projecten. Hierbij nemen we u zorgen uit handen en krijgt u de gelegenheid om nieuwe talenten aan uw organisatie te verbinden.

INPER richt zich primair op grote en middelgrote industriële ondernemingen. Ons dienstenpakket ligt daarbij op het gebied van interim management, programma- en change management en management consultancy voor business en IT-projecten. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze referenties en competenties.

Onze overtuiging:

Het is onze vaste overtuiging dat bedrijven en organisaties continu moeten innoveren en verbeteren om waarde te blijven toevoegen voor zichzelf, voor hun relaties en voor hun business partners. “Flexibele organisaties en innovatieve ketens zijn onderscheidende factoren in de huidige dynamische tijden”. Dat vereist inspiratie, passie, doorzettingsvermogen en vertrouwen. Change management en (strategische-) samenwerking worden, meer dan ooit, dé kritische succesfactoren.

De innovatie noodzaak:

De huidige tijd dwingt ons tot het sneller en slimmer verbeteren van de balans tussen innovatie en waarde-creatie enerzijds en efficiency en kostenbesparingen anderzijds. Het tempo waarin dit gebeurt neemt hand over hand toe. Diverse bedrijven die dit tempo niet hebben kunnen volgen hebben het moeilijk of bestaan zelfs niet meer. Het omgekeerde is ook waar; innovaties in producten en diensten heeft nieuwe successen, nieuwe organisaties en nieuwe markten laten ontstaan. Daar liggen de kansen!

Onze aanpak:

Samen met u zorgen we voor een grondige analyse van uw situatie, projecten en ambities alvorens veranderprogramma’s te starten. INPER zorgt voor de juiste skills voor uw projecten. Dit is vaak een mix van eigen medewerkers met tijdelijke externe professionals. Uiteraard zorgen wij er ook voor dat we onze praktijkervaringen, die relevant zijn voor uw situatie, inbrengen. Hierdoor voegen we optimaal waarde toe.

Verder neemt INPER, indien mogelijk en door u gewenst, resultaatverantwoordelijkheid waarmee we uw projectrisico’s reduceren en ons persoonlijk committeren aan uw projecten.

VALUE THROUGH INNOVATION

Dank voor uw bezoek aan onze website en we hopen u te mogen ontmoeten om uw INnovatievermogen en PERformance te vergroten.


Met vriendelijke groet,

Frans P.M. Schreurs MBA
Managing director INPER

REVEAL YOUR BUSINESS POTENTIAL

Visie

Bedrijven en organisaties die innovaties (e.g.; technisch, organisatorisch, verdienmodellen, samenwerking) blijvend kunnen omzetten in waarde voor hun klanten, partners of toeleveranciers zullen succesvol zijn en blijven. Dat is niet alleen onze visie en overtuiging maar ook onze passie en ervaring.

Hiervoor zijn een sterke strategie, een goede, open samenwerking, vakmanschap en aantoonbare business resultaten noodzakelijk (zie ook onze business cases). Een solide invulling van project- en transformatie management is daarbij onontbeerlijk.

Bedrijven zullen in toenemende mate hun organisatorische flexibiliteit gaan combineren met een “outside-in” denk- en werkwijze gebaseerd op markt- en klantontwikkelingen. Voor het in beeld brengen en ontwikkelen van de benodigde competenties voor uw bedrijf maken wij intensief gebruikt van het Osterwalder-business model (zie ook INPER-strategy consultancy).

Hoe doen wij dat?

Samen met U stellen we een gedegen analyse van uw situatie m.b.t. de beoogde projecten op. Hierbij kijken we naar:

 • Interne factoren zoals strategie, organisatiestructuur, operationele processen, IT en cultuur
 • Externe factoren waar onder uw marktsituatie, uw business partners maar ook de beschikbare best practices en praktijkervaringen

De resultaten zetten we dan om in een project- en change plan dat de basis vormt voor het veranderprogramma en de resourceplanning. Waar nodig wordt dit aangevuld met een SWOT-analyse.

Wat betekent dat voor U?

Middels bovenstaande aanpak zorgen wij voor een goede afbakening van het voorgenomen veranderingsproject en leggen we een stevig fundament onder onze onderlinge samenwerking. De resultaten gebruikt INPER om samen met u onder meer de juiste targets, veranderstrategie en personele bezetting te bepalen.

Tenslotte willen wij, indien mogelijk, ons commitment onderstrepen door een stuk projectverantwoordelijkheid te nemen. Denk hierbij aan resultaatcommitment, fixed-price afspraken, e.d. Hierdoor reduceren we dan tevens uw projectrisico’s.

VALUE THROUGH INNOVATION
Strategie

INPER ondersteunt haar klanten en relaties om te komen tot een heldere strategische (her)oriëntatie. Dit met een focus op innovatie en/of optimalisatie van het producten- of dienstenportfolio en op de bedrijfsprocessen. Hierdoor creëren wij met en voor onze relaties nieuwe kansen, nieuwe contacten en verbeterde resultaten.

Gedurende de samenwerking met INPER blijft u altijd aan het stuur en behoudt daarmee de controle. Dit terwijl INPER de extra impulsen geeft om succesvol te zijn, worden of blijven. Indien gewenst kunnen wij het project- en change management voor u verzorgen. Waar mogelijk is INPER graag bereid om mee te participeren in de beoogde resultaten.

FOCUS ON RESULTS
Waarden

INPER heeft in vele programma’s ervaren dat een professionele en open houding met wederzijds respect en partnership leidt tot ideeën, inspiratie en resultaten voor u en uw relaties.

Daarom stellen we ons professionele netwerken ter beschikking om met u het beste team voor uw projecten te kunnen samenstellen. Hierdoor kunt u zowel gebruik maken van ervaringen van andere bedrijven maar tevens ook uw eigen business netwerk uitbouwen. Waar mogelijk zullen we u ook rechtstreeks in contact brengen met onze relaties waardoor ervaringen 1:1 kunnen worden gedeeld.

Door middel van ons Value Sourcing-concept beschikt u altijd over de juiste kennis en ervaring op het juiste moment. INPER vult haar samenwerking met klanten altijd in met een hoge mate van verantwoordelijkheid. Naar u persoonlijk. Naar uw organisatie. Naar de beoogde resultaten.

Deze open, kennisopbouwende en flexibele houding zien wij als kernwaarde voor samenwerking.

VALUE SOURCING PARTNERSHIP

ASML – “Business Strategy Analysis”
[2015]

top >

De uitdaging

Inventariseer de lopende strategische projecten vanuit de bestaande bedrijfsvoering. Identificeer tevens de relevante marktontwikkelingen met een scope van 10 jaar (Lithografie 2025). De bevindingen dienen te worden door vertaald naar hun impact op lopende en toekomstige projecten en business transformatie-programma’s.

De aanpak

INPER heeft het beschikbare projectenportfolio gecombineerd met strategie interviews in de delivery-, sales- en marketing organisatie. Hieraan hebben INPER en Praetimus* hun business ervaringen, trendanalyses en best practices toegevoegd. Hiermee zijn de kritische strategische scenario’s geïdentificeerd. Op basis daarvan zijn workshops met de ASML-sectoren en business lines georganiseerd voor verdere uitwerking en impactbepaling. De resultaten zijn gepresenteerd aan de programmaboard van het transitieprogramma voor verdere implementatie.

*INPER heeft dit programma gerealiseerd in samenwerking met haar business partner Praetimus.

De resultaten

 1. Helder overzicht en analyse van de relevante business scenario’s op executive niveau
 2. Impactanalyse van strategie met lopende en geplande veranderprogramma
 3. Mapping van de strategische scenario’s met nieuwe:
  • Enterprise Model
  • Business Architectuur
  • IT applicatie landschap
 4. Basis voor “future proof” transformatie- en IT-programma

De klantenquote

“INPER heeft een professionele en wezenlijke bijdrage geleverd aan het inventariseren van de strategische ambities van ASML en het leggen van de relatie met het bijbehorende business transformatie programma. Hierdoor zijn de kaders voor de verandering helder verankerd en dienen als een van de uitgangspunten voor de transitie.”

Paul van Attekum; Executive Vice President ASML Strategic Sourcing & Procurement

ASML – “Change- en Communicatie Management”
[2015]

< top >

De uitdaging

In het kader van een omvangrijk business transformatie bij ASML dient op een vakkundige wijze invulling te worden gegeven aan alle change- en communicatie aspecten. Dit zowel op strategisch (waarom expliciet aandacht hiervoor en welke methodieken passen als beste in deze situatie?) als op operationeel niveau (hoe krijgen we mensen mee in de beoogde verandering?). In scope zitten alle business functies, alle geografieën en gedeeltelijk ook de klanten en leveranciers.

De aanpak

Om de voedingsbodem voor en de acceptatie van communicatie en changemanagement optimaal in het programma in te passen zijn de volgende kernstappen ondernomen:

Algemene activiteiten zoals:

 • Interviews op alle niveaus van de organisatie
 • Inventarisatie van best practices (binnen ASML en er buiten)
 • Marktoriëntatie m.b.t. te gebruiken methodieken en de mogelijk business partners om programma te ondersteunen
 • Organiseren van informatiesessies
 • Teambuildingsessies voor kernteams

Project specifieke activiteiten zoals:

 • Stakeholder Management
 • Readiness assessments
 • Communicatie- en changeplan en realisatie

Taken van INPER:

 1. Marktoriëntatie en beslissingsvoorbereiding m.b.t. inhoud/keuzes, aanpak, organisatie en strategie
 2. Opstellen van integraal change- en communicatieplan
 3. Begeleiding operationele implementatie en voortgangs- en kwaliteitscontrole

De klantenquote

“INPER heeft een centrale rol gespeeld in het specificeren en inbedden van change en communicatie aspecten in de respectievelijke programma onderdelen en individuele projecten, inclusief business benefit management”

Johnny Zwegers; ASML Business Change Manager

ASML Facilities Management - “Business Information Planning”
[2013]

< top >

De uitdaging

ASML heeft INPER gevraagd de invoering van Business Informatie Planning te begeleiden. In de initiële pilot is gewerkt met 3 sectoren waaronder Industrial Engineering en Facilities Management. Doel van het Business Informatie Plan was de doorvertaling van de business strategie naar een programma-/projecten roadmap. Tevens diende er een verbinding te worden gemaakt met de IT-strategie van ASML. Alle resultaten moesten worden geïntegreerd in de reguliere ASML budgetteringscyclus.

ASML was niet bekend met Business Informatie Planning. In de initiële pilot is werkt met 3 sectoren t.w. Industrial Engineering, Twin Scan Fabriek en Facilities Management. Het Business Informatie Plan diende de business strategie van de betreffende sectoren uit te werken met een scope van 3-5 jaar, aan te laten sluiten bij de IT-strategie én door te vertalen maar een programma roadmap. De resultaten moesten worden geïntegreerd in de reguliere ASML budgetteringscyclus.

De aanpak en resultaten moesten basis vormen voor verdere uitrol binnen het ASML Operations Cluster.

De aanpak

INPER heeft op basis van de eerder verzorgde Information Management opleidingen (met onder meer DSM en ASML) en ASML-ervaringen een standaard aanpak toegepast. Een bestaande methodiek is licht aangepast waardoor specifieke ASML-aspecten optimaal werden geïntegreerd.

De resultaten

In samenwerking met de diverse sectoren is eind 2013 de pilot opgeleverd en goedgekeurd door de diverse management teams en de verantwoordelijke ASML-Board member.

Kernresultaten:

 1. Standaard aanpak voor Business Informatie Planning voor ASML
 2. Programma roadmap / project portfolio per sector
 3. Aansluiting met budgetteringsproces

De klantenquote

“INPER heeft een wezenlijke bijdrage geleverd in het scherp krijgen van ons strategische ambities. Daarnaast is er een pragmatische vertaling gemaakt naar het project portfolio voor de komende 3-5 jaar. Als belangrijk “bijproduct” zijn we nu is staat om op een professionele en gestandaardiseerde manier onze visie en plannen te vertalen naar projecten, budget en resultaten.”

Marc Peels; Senior Director ASML Facilities Management

ASML Customer Service - “INPER talent projects/Process Improvement Field Upgrades”
[2013-2014]

< top >

De uitdaging

Binnen ASML Customer Support diende wereldwijd de operationele werkprocessen te worden geïnventariseerd, geharmoniseerd en gestandaardiseerd. Voornaamste redenen hiervoor vanuit een business perspectief waren:

 1. Verbeteren van de efficiency binnen Service Programma’s
 2. Reduceren van persoonsafhankelijkheden in het veld en bij de back-office
 3. Vereenvoudigen van de instroom van nieuwe medewerkers
 4. En strategisch: Verdere, sterke, groei van de organisatie ondersteunen

De aanpak

Dit hebben we aangepakt in samenwerking met business partner Entrador waarbij we zorgvuldig geselecteerde en talentvolle afgestudeerde Nyenrode graduates op het project hebben ingezet. INPER heeft hierbij de management en business begeleiding voor haar rekening genomen terwijl Entrador de vakinhoudelijke begeleiding m.b.t. procesmodellering voor haar rekening nam. Zie ook onze propositie “INPER talent projects”.

INPER heeft de operationele business begeleiding voor haar rekening genomen terwijl Entrador (INPER business partner) de vakinhoudelijke begeleiding rond procesmodelering voor haar rekening nam.

Op basis van een fixed price, fixed date, fixed quality contract hebben we de volgende kernresultaten opgeleverd:

 1. Volledige gedocumenteerde beschrijving van de nieuwe business processen
 2. Implementatie- en roll-out plan
 3. Organisatie t.a.v. onderhoud en verbetering
 4. Methodiek, toegespitst op ASML, voor verdere pragmatische en flexibele ontwikkeling en uitwerking.

De resultaten

Het project dat was gebaseerd op een fixed price, fixed date, fixed quality oplevering is binnen 4 maanden opgeleverd en heeft voldaan aan alle gemaakte afspraken. Als additionele service heeft INPER een implementatieplan voorgesteld dat door ASML wordt uitgerold.

Klantenargumentatie voor Talent Projects

 1. Kost-efficiënte oplossing voor genoemde uitdaging + risicominimalisatie vanwege Fixed Price overeenkomst
 2. Minimaliseren van impact op eigen medewerkers
 3. Branche specifieke kennis en best practices van INPER versnellen kwaliteit en resultaat
 4. Kennis en ervaring van Entrador (INPER business partner) ten aanzien van inhoudelijke componenten (methodiek, tooling e.d.)
 5. Actieve begeleiding vanuit INPER en Entrador van zowel de talenten als de klant (waar nodig)

Canon Business Services - “Redesign Service Organisatie”
[2013]

< top >

De uitdaging

Onderzoek de strategische en commerciële mogelijkheden om met Canon meer/nieuwe value added service in de Nederlandse markt te zetten. Hou hierbij rekening met de organisatie brede impact van de voorgestelde veranderingen zoals portfoliomanagement, innovatie, HR, marketing e.a.

De aanpak

INPER heeft, in lijn met een strategische heroriëntatie van Canon-Europa, in samenwerking met het Nederlandse Management Team Canon een multidisciplinair team geleid in de rol van strategisch consultant en programmamanager. Het programma heeft alle kritische componenten onderzocht en van een samenhangend advies voorzien op het gebied van visie, klantproposities, marketing en delivery.

De resultaten

Samen met het Canon programma team heeft INPER een service programma, met en voor de Canon-toprelaties, ontwikkeld en gepresenteerd aan het Nederlandse Management Team. De aanbevelingen en de veranderstrategie worden momenteel (2013) geïmplementeerd.

De klantenquote

“INPER heeft Canon op een professionele en accurate wijze ondersteund tijdens onze strategische heroriëntatie m.b.t. nieuwe services en value proposities. Mede dankzij INPER heeft Canon-NL de aanbevelingen over genomen. Deze worden op dit moment geïmplementeerd”

Joop van Boerdonk; CEO Canon Nederland

FEI - “Boost Global Services Business”
[2013]

< top >

The challenge

The service BU is growing profitably. Although bottom lines improve year-after-year., service revenues grow slower than the overall revenue of the company.

The CEO of the company challenged the General Manager of the Service BU to come up with a ‘stretch’ vision and associated plan to boost service revenues.

The approach

 • We supported the General manager and his team to review the services business, assess the growth potential and develop the accelerated growth plan.
 • Phase 1 – Rapid opportunity assessment (2½ weeks), concluded with a presentation to the board the ambition that the top line growth rate could be doubled in combination with a continued improvement of gross margins.
 • In the second phase (8 weeks), we elaborated the vision into a strategic plan, including mini business cases for in total 6 out-of-the-box value added service opportunities.

The result

 • In 2½ weeks the Board agreed on the vision to double the revenue and increase the gross margin by 50%.

For the first time ever, the company committed to grow in value added services to external financial analysts.

The customer quote

“In collaboration with INPER we achieved an innovative breakthrough in boosting our service revenue, -portfolio and -margin. A great achievement in good and professional partnership”

Jim Fetterman; General Manager FEI Global Services

ASML – “Vaststellen programma best practices en standaards”
[2015]

top >

De uitdaging

In het kader van een groot en internationaal business transformatieprogramma is geïnventariseerd welke best practices en standaards binnen en buiten ASML beschikbaar waren. Daarnaast diende een operationeel model/aanpak te worden ontworpen en geïmplementeerd. Op basis daarvan moesten de geselecteerde modellen (e.g. Kotter, De Caluwé, MSP, Prince-2), de competenties en services structureel te worden geïncorporeerd in de diverse projecten en programma’s.

Taken van INPER

 1. Inventariseren van best practices die relevant zijn m.b.t. het op handen zijnde transformatieprogramma
 2. Opstellen van operating model tussen staande organisatie en de programmaorganisatie
 3. Faciliteren keuzeproces
 4. Begeleiden van de implementatie vanuit het transformatieprogramma

De klantenquote

“INPER heeft een pro-actieve en inhoudelijk sterke bijdrage geleverd aan het implementeren van ASML best practices op het gebied van programma management (e.g. MSP) en change management (e.g. methodologie, readiness). De samenwerking zou ik willen karakteriseren als inspirerend met oog voor resultaat en collegae.”

Coen van der Burg; Competence lead ASML Program & Change Management

ASML - “Business Benefits Management”
[2015]

top >

De uitdaging

Opstellen van de business benefits analyse voor een integraal business transformatieprogramma. Hierbij rekening houden met alle bedrijfsprocessen (inclusief end-to-end). Alle benefits dienen zowel kwalitatief als kwantitatief te worden vastgesteld en geaccepteerd door het management. Verder moest een “0-meeting” te worden uitgevoerd om adequate startpunten te bepalen en moesten de KPI’s worden gedefinieerd voor het programma t.b.v. performance management rapportage.

Taken van INPER

 1. Ondersteuning bij opstellen van aanpak, frameworks en rapportages
 2. Begeleiden van en adviseren op inhoud en procesvoortgang
 3. Verkrijgen van management commitment
 4. Resultaten beschikbaar maken voor diverse veranderprojecten

De klantenquote

“INPER heeft voor ASML op een professionele, transparante en prettige wijze vorm en inhoud gegeven aan de business benefits voor een business transformatie proces. De resultaten worden momenteel geïmplementeerd in de diverse programma’s en projecten.”

Maarten Hasselaar; ASML Business Program Director

ASML - “Business Change & Transformation Team”
[2015]

top >

De uitdaging

Voor een business transformatieprogramma moet een veranderteam worden gevormd dat namens de business verantwoordelijkheid draagt voor het doorvoeren van de voorziene transformatie. Dit zowel voor de inhoudelijk zaken zoals business cases, benefit management, nieuwe processen, IT-implicaties e.d. als voor de managementcomponenten zoals projectbesturing, change management, budget- en voortgangscontrole.

De aanpak

Vanuit alle betrokken business functies logistiek, sales, finance, service, IT, planning, productie, ontwikkeling en inkoop zijn senior medewerkers gemandateerd uitgezonden als deelnemers van het business change team.

Dit team had als verantwoordelijkheid om alle business implicaties in goede banen te leiden. Hieronder vielen zaken zoals requirements-definitie, risicomanagement, change management, procesdefinities, resource management, business communicatie en vele anderen. In het programma is gebruik gemaakt van MSP als programma management methode.

Op deze wijze werd er een structurele en pragmatische verbinding gelegd tussen de business change, alle IT-implicaties en het programmamanagement.

Taken van INPER

 1. Participeren in het ontwerp en de samenstelling van her business change team
 2. Voorzitter business change team
 3. Initiëren, plannen en uitvoeren van specifieke business activiteiten/-projecten

De klantenquote

“INPER heeft gezorgd voor de coördinatie en het drijven van het Business Change Team, bestaande uit vertegenwoordigers van alle business functies. Voornaamste taken van dit team zijn het inschakelen van de juiste business kennis en expertise in het global transformatieprogramma en het managen van de change en communicatie aspecten van de business transformatie”

Johnny Zwegers; ASML Business Change Manager

ASML Customer Service - “Field Factory / Relocations”
[2015]

top >

De uitdaging

Ontwerpen en realiseren van professionele supportorganisatie door middel van wereldwijd opererende serviceteams.

Integratie van alle betrokken bedrijfsfunctie en basis leggen voor verdere winstgevendheid.

Taken van INPER

 1. Management consultancy m.b.t. organisatie- en procesontwerp en implementatie
 2. Programma management
 3. Change- en communicatie management

DSM & ASML - “Opleiding Informatie Managers”
[2013]

top >

De uitdaging

Verzorgen van informatie managementopleidingen voor ervaren (DSM) en onervaren (ASML) informatie manager.

Realiseren van optimale synergie en praktische toepasbaarheid voor beide opdrachtgevers.

Taken van INPER

 1. Verzorgen van trainingen en workshops
 2. Praktijkbegeleiding deelnemers (op verzoek)

ASML Customer Service - “Field Factory / Complex Field Upgrades”
[2013-2014]

top >

De uitdaging

Voorbereiden van de organisatie (service, logistiek, planning en sales) op nieuwe, complexe upgrade programma’s op locatie van de klanten.

Taken van INPER

 1. Business consultancy (Servitization and Osterwalder)
 2. Herontwerpen van processen (planning en uitvoering)
 3. Projectmanagement

Oce - “Océ Business Service Strategie”
[2013]

top >

De uitdaging

Herdefinitie van de business service strategie op basis van recente markt- en technologieontwikkelingen.

Taken van INPER

 1. Management consultancy
 2. Service herontwerp
 3. Projectmanagement

Equipment Manufacturer - “Change en Communicatie Management”
[2015]

top >

De uitdaging

Creëren van basis voor wereldwijd veranderprogramma voor managers en operationele medewerkers.

Taken van INPER

 1. Creëren van change strategie voor wereldwijd transformatieprogramma
 2. Ontwerpen en implementeren van communicatieplan voor transformatieprogramma en bijbehorende business en IT-projecten
 3. Projectleiding en operationele uitvoering
 4. Inbrengen change best practices zoals Porter, DeCaluwe e.a.
Klant-opdrachtgever Opdracht
Atos Origin Sales directeur Zuid Nederland (Interim manager)
Gte (Duitsland) Herimplementatie integrale bedrijfssoftware (Projectleider)
Mercedes-Benz Standaardisatie Europese dealer software (Programma-manager)
Philips Wereldwijde implementatie ERP-software (Programma-manager)
Philips Healthcare Digitale mammografie (Projectleider)
Atos Origin Post Merger Integration: DSM – Roche (Consultancy)
Vendex International Strategie & innovatie “Vendex Fashion Groep” (Consultancy)
Atos Origin Manager Consultancy & Project management
Atos Origin Consultant Mergers & Acquisition
Vendex International Manager IT-systeemontwikkeling
ASML Business Maturity programma

Servitization

Het ontwikkelen en implementeren van innoverende serviceproposities wordt voor industriële bedrijven steeds belangrijker. Dit houdt veel meer in dan een uitbreiding van het traditionele servicemodel. Het potentieel om marge- en omzetvergroting te realiseren is alom aanwezig. Hierdoor is de ontwikkeling in combinatie met een goede positionering van nieuwe servicediensten aantrekkelijker is dan ooit te voren. In de praktijk worden deze mogelijkheden sterk ondersteund door nieuwe technologische ontwikkelingen zoals big data, Internet-of-Things, en anderen.

Desondanks zijn er maar weinig professionele productiebedrijven in geslaagd om de (vergaande) transformatie naar een optimaal renderende serviceorganisatie, de zogenaamde servitization, succesvol door te voeren.

Bedrijven moeten immers nog veel meer dan voorheen vanuit een klantperspectief gaan denken en werken.

De financiële aansturing voor services zal hierbij moeten zijn terwijl het service business model dient aan te sluiten aan uw competenties én strategie. Dit alles zien wij in de praktijk steeds vaker gebeuren in samenwerking met klanten en leveranciers. Voorwaar geen sinecure. INPER heeft de ervaring om bedrijven hierin te begeleiden en successen te realiseren. Zie bijvoorbeeld onze referentiecases van FEI, ASML en Océ.

De essentie van onze aanpak:

Op basis van uw huidige serviceportfolio en marktsituatie brengen wij de verbetermogelijkheden in kaart. Deze rapporteren we in termen van omzet, marge, strategie en portfolio-impact. Het geheel onderbouwen we met scenario’s en een project-/investeringsplan op basis waarvan uw besluiten kunt nemen.

Zie ook onze FEI referentiecase en  "WhitePaperServitization.pdf" .

SERVITIZATION OF PRODUCT COMPANIES
Information Management

Informatie Management is één van de meest belovende en actuele hedendaagse onderwerpen binnen organisaties én in samenwerkingsverbanden. Het feit dat informatie overal voor handen is helpt op zich niet. Het feit dat innovatie van altijd is en sneller komt en gaat zegt op zich ook niets. Wie had in 2010 kunnen denken dat WhatsApp voor miljarden Euro’s werd verkocht? Destijds wist bijna niemand van het bestaan van deze dienst, laat staan wat de betekenis ervan zou worden.

Waar het vooral om gaat is de alom beschikbare informatie en technologieën te vertalen naar waarden voor uw bedrijf, uw klanten én uw leveranciers. De accenten bepaalt u zelf. Wat wij zoal tegen komen en met u in het kader van informatie management vormgeven zijn zaken als:

 • Vernieuwen van producten- en dienstenportfolio gebruikmakend van nieuwe technologieën
 • Verlagen van kosten en doorlooptijd
 • Verbeteren van samenwerking en innovatiekracht met uw klanten en leveranciers
 • Vormgeven aan (internationale) expansie

Dat alles gaat echter niet vanzelf. Het opzetten van een goede en pragmatische Informatie Management functie is een wezenlijke component om dergelijke innovaties te laten leiden tot resultaten. INPER: INnovation PERformance

INPER maakt hierbij gebruik van gangbare modellen zoals het 9-vlaksmodel (Rik Maes) en CobiT. Het gebruik van dit 9-vlaksmodel is een inspiratie voor ons geweest en dat kunt u dan ook in ons logo terug vinden.

Een zeer beknopte toelichting:

Zo krijgt u bijvoorbeeld inzicht in de mogelijkheden die nieuwe technologieën voor U kunnen betekenen en hoe dat in de dagelijkse praktijk kan worden gerealiseerd (INnovation PERformance).

De volgende vraagstukken komen hierbij aan de orde:

 • Hoe kunnen we het informatie aanbod (teveel of te weinig) beter benutten?
 • Wat betekent dat voor onze huidige manier van werken?
 • Wat betekent dat voor onze huidige IT/informatievoorziening?
 • Welke rollen hebben we daarbij nodig?
 • Hoe kunnen we de samenwerking met (en vaak ook het potentieel van) ICT/informatie verbeteren?
 • Waar (en hoe) kunnen we het beste beginnen?

De bevindingen van alle bedrijfsinformatie wordt vastgelegd in een Business Informatie Plan met daarin tevens aanbevelingen voor onder meer portfoliomanagement, organisatie, processen en informatiesystemen.

Zie ook onze ASML referentiecase voor Facilities Management.

LEVERAGE YOUR INFORMATION CAPABILITIES
Value Sourcing

INPER zet haar professionele netwerk en haar langjarige ervaring met in om op een succesvolle wijze uw business en IT-projecten te realiseren. Wij putten hierbij uit ervaren consultants, lijn-/interim managers en programma-change managers. Daarnaast beschikt INPER over een aantal uitstekende business partners.

In voorkomende gevallen combineren wij dit met talentvolle en hoogopgeleide schoolverlaters (zie ook onze talent-project-propositie).

Hierdoor zorgen wij er voor dat de beste mensen of teams voor u beschikbaar zijn om verandertrajecten de juiste richting te geven en succesvol uit te voeren.

Naast het ervaringsprofiel besteden wij samen met onze opdrachtgevers veel aandacht aan de soft- en team skills. Onze ervaring heeft overduidelijk geleerd dat een goed team met een goede teamspirit steeds weer een van de belangrijkste succesfactoren voor uw projecten blijkt te zijn.

De goede man, vrouw of team op een opdracht en passend bij de cultuur van uw bedrijf. Eventueel in een participatiemodel. Dat noemen wij “Value Sourcing”.

PEOPLES' FIT DRIVES BUSINESS SUCCESS
INPER Talent Projects

Met “INPER talent projects” kunnen wij getalenteerde universitair opgeleide mannen en vrouwen op projectbasis inzetten bij uw organisatie. Wij streven hiermee een goede propositie voor alle betrokken na.

De “INPER talent projects” aanpak:

De INPER klanten en prospects:

Ondernemingen zijn continu op zoek naar nieuwe talenten maar ook naar innovatie, efficiencyverbeteringen en naar het reduceren van risico’s. Daarnaast moeten er zichtbare kwaliteitsverbeteringen worden gerealiseerd zonder een groot beslag te leggen op de toch veelal zwaar belaste staande organisatie. Een slimme manier in het organiseren van uw projecten en programma’s biedt hiertoe een scala aan mogelijkheden. De “INPER talent projects” zijn geschikt voor projecten met een doorlooptijd vanaf 3 maanden tot ca. 1 jaar.

Value statement voor klanten en prospects:

Het reduceren van projectrisico’s en kosten gebruikmakend van jonge talenten en gecombineerd met een deskundige begeleiding door INPER vanuit business- en projectperspectief. Dit eventueel met optie tot aanbieden bij gebleken geschiktheid.

De INPER-talenten:

INPER en haar business partners bieden het “INPER talent projects”-concept aan voor projecten en programma’s bij logistieke en industriële ondernemingen. De reden hiervoor is dat we binnen het “INPER talent projects”-concept onze talenten intensief begeleiden op inhoud van de opdracht en op waarde voor de klant. Op deze manier kunnen wij onze eigen ervaringen optimaal in dienst stellen van uw projecten.

Value statement voor talenten:

Het betaald kunnen opdoen van relevante werkervaringen bij gerenommeerde bedrijven eventueel in combinatie met de start van een eigen onderneming dan wel een dienstverband.

INPER:

INPER en haar business partners bieden het “Talent Projects”-concept aan voor projecten en programma’s bij logistieke en industriële ondernemingen. De reden hiervoor is dat we binnen het “Talent Project-concept” onze talenten intensief begeleiden op inhoud van de opdracht en op waarde voor de klant. Hierdoor brengen we ook onze eigen ervaringen in deze markten optimaal in voor uw project.

Value statement voor INPER:

Ook INPER vindt het belangrijk om te innoveren en te worden geïnspireerd. Het werken met jonge en enthousiaste mensen is gewoon fantastisch. En dan kunnen we ze ook nog een mooie opstap bieden voor hun verdere carrière: TOP!

Zie ook onze ASML business case “INPER talent projects/Process Improvement Field Upgrades”.

FUN + VALUE = TALENT PROJECTS

Strategy Consultancy

Het opstellen van een goede bedrijfs- of afdelingsstrategie is geen gemakkelijke zaak. Een workshopje met het MT is niet voldoende. Wat doet de markt? Wat zijn relevante ontwikkelingen? Wat hebben andere bedrijven gedaan maar ook, wat hebben zij geleerd? Zomaar vragen die helpen bij de totstandkoming van een goede (missie, visie) strategie. De antwoorden moeten echter ook helder worden geformuleerd om tot een goede en succesvolle transformatie en goed gedefinieerde projecten te komen.

Hierbij laten we ons vaak leiden door het pragmatische en ook veel gebruikte business model van Prof. Alex Osterwalder. Zie onderstaande afbeelding en videopresentatie Alex Osterwalder.

Het rode vlak linksboven in het INPER-logo representeert de missie, visie en strategie van een bedrijf. Het rode vlak rechtsboven staat voor strategische innovatie. Deze twee componenten geven invulling aan de strategische koers van uw onderneming maar zijn tevens de basis voor projecten en transformatieprogramma’s.

Echter een goede strategie vraagt, nee vereist, een goed realisatieplan. Roadmaps, projectplanning en –budgettering moeten gekoppeld worden aan realisatie van de beoogde resultaten. De plannen en projecten zijn hierbij hulpmiddel.

STRATEGY DRIVES INNOVATION AND PERFORMANCE
Programma Management

Een goede strategie verdient goed programma- en projectmanagement. Tegenwoordig betekent dit ook dat de business als de ICT hand-in-hand gaan samenwerken. Geen eenvoudige opgave als we kijken naar historische ervaringen van veel bedrijven. Maar wel een noodzakelijke opdracht in het huidige informatietijdperk.

De “harde” kanten zoals deliverables, tijdsplanning, budgets en dergelijke zijn onontbeerlijk maar niet onvoldoende om tot de zo gewenste resultaten te komen. De zachtere aspecten zoals managementcommitment, bedrijfscultuur, attitude, en programma management zijn steeds vaker van doorslaggevende aard. Professioneel change en communicatiemanagement hebben zich ontwikkeld tot een beslissende factor in transformatieprogramma´s en projecten.

Een goede projectpartner met ervaring in veranderprojecten, empathie, professionele vaardigheden maar ook overtuigingskracht, gevoel voor verhoudingen en doortastendheid kan uw projecten de extra stimulans die nodig is. Uiteraard maken we hierbij gebruik van methodologieën die zich in de praktijk hebben bewezen zoals MSP, Prince en scrum.

INPER en haar business partners ontsluiten in het kader van value sourcing deze competenties voor u.

PARTNER IN TRANSFORMATION
Change- en Communicatie Management

70% van de tijd van projecten en veranderprogramma’s zit in de inhoud. Hier gaat dan ook de meeste aandacht naar uit. Echter, 70% van de acceptatie en daarmee van de slagingskans van programma’s zit bij de mensen zelf. Management teams, boardleden, maar ook medewerkers op de werkvloer of eventueel mensen die bij leveranciers en klanten werken zullen het succes mede bepalen. Hiermee hebben ze ook een belangrijke invloed op de toekomst van het project, van uw bedrijf en uw plannen. Het is onze ervaring dat deze aspecten voorafgaand aan projecten veelal wel worden geïdentificeerd maar professionele invulling toch nog vaak te wensen overlaat. Onze professionals nemen naast een grote dosis praktijkervaring natuurlijk ook een “toolkit van best practices” voor u mee.

Graag laten we ons samen met onze business partners door u uitdagen tot een goed gesprek over het belang en mogelijk aanpak van change management voor uw strategie, roadmaps en projecten en daarmee op de te behalen resultaten.

CHANGE & COMMUNICATION ARE PROJECT DIFFERENTIATORS

Your
Company
Logo?
 

INPER VoF
Beegderweg 2a
6085 AN HORN
KvK57643490
BtwNL852671842801
Emailinfo@inper.nl


Frans P.M. Schreurs MBA
Emailf.schreurs@inper.nl
Tel.+31 6 1100 8226
LinkedIn profile

Lillian M.D.G. Vaes
Emailf.schreurs@inper.nl
Tel.+31 6 3000 8168
LinkedIn profile